PU-sprutförtunning

    • Tvåkomponent förtunning

Allmän produktbeskrivning

Används för att uppnå optimal yta vid sprutlackering. Denna förtunning skall användas till sprutpåföring av Epifanes tvåkomponentfärg och lack. Vid användning av Epifanes sprutförtunning för tvåkomponentfärg och lack – följ anvisningar och produktinformation för den enskilda lacken eller färgen som skall användas.

Tips för användning

Förtunningen är mycket brandfarlig • Farlig vid inandning • Irriterar ögon, luftvägar och hud • Om inte effektiv ventilation är möjligt skall effektivt andningsskydd användas. • Använd trycklufts- eller friskluftsmask i trånga rum • Förvaras oåtkomligt för barn • Undvik öppen eld och värmekällor • Ät, drick eller rök inte under arbete med förtunningen.